Category

Bez kategorii

Klauzula informacyjna

By | Bez kategorii | No Comments

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – (dalej: „RODO”), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 2. poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 3. telefonicznie: +48 12 3452065.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 2. poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 3. telefonicznie: +48 12 3452065.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

Pana/Pani dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celu informowania Pana/Pani o nowościach w ofercie i naszym aktualnym asortymencie.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie w celu przesyłania ofert – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na możliwości informowania podmiotów pozostających z nami w stosunkach gospodarczych o aktualnej ofercie i prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania,
 2. przetwarzamy dane osobowe z uwagi na Nasz prawnie uzasadniony interes, dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia złożenia przez Pana/Panią ostatniego zamówienia.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani swoich danych osobowych lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będzie Pan/Pani mogła otrzymywać od nas informacji.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

 1. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 2. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:

a) jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
b) udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
c) zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 1. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
b) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
c) okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu

 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

a) Pana/Pani zgody lub
b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami lub z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane adresowe podano powyżej.

 

Konkurs w ramach akcji Życie ma smak!

By | Bez kategorii | No Comments

Pomóżcie nam wybrać najlepszą lodziarnię. W komentarzach pod konkursowym postem na naszym FB wpisujcie swoje typy. Konieczna jest nazwa i adres lodziarni. Można zagłosować na kilka ulubionych miejsc. Zwycięską lodziarnię nagrodzimy paką produktów marki Greek Trade. Polećcie innym, gdzie można zjeść najlepsze lody. Sezon czas zacząć! Na głosy czekamy do 10 lipca.

Regulamin konkursu!